Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

Ardea Designs
met maatschappelijke zetel te Ganzemanstraat 3 b, 3040 Neerijse (Huldenberg), België
E-mail: info@ardeadesigns.be
Tel: 0495/73.35.46
Ondernemingsnummer: BE0789.479.238
IBAN: BE94733067229114
BTW inclusief


Artikel 2: Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en overeenkomst afgesloten met Ardea Designs.
2. Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Ardea Designs, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze voorwaarden, die altijd beschikbaarzijn via onze website.
3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, vragen we je om een ouder of wettelijke voogd je bestelling te laten plaatsen. Als het ons ter ore komt dat een bestelling door een minderjarige is gedaan, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren.
4. Ardea Designs levert uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Indien u een leveringsadres buiten dit land opgeeft, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te weigeren.
5. Indien naast deze voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, is het bovenstaande ook op die bijzondere voorwaarden van toepassing. U als consument kunt zich steeds beroepen op de meest voordeligste tekst, indien onze voorwaarden strijdig zouden zijn met de hierboven vermelde bijzondere voorwaarden.
6. Ardea Designs heeft steeds het recht deze voorwaarden, met uitzondering van wettelijke voorwaarden en/of de inhoud van deze website te wijzigen, uit het assortiment te halen of niet langer beschikbaar te stellen en dit zonder voorafgaande verwittiging.


Artikel 3: Ons aanbod en uw bestelling

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten, alsmede het verloop van het leveringsproces. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als wij ons duidelijk vergissen, zijn wij niet verplicht aan u te leveren.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod door de consument zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- Eventuele kosten van aflevering;
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de daarvoor benodigde handtekeningen;
- Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- De wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig herstellen;
- De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
5. De bestelling is volledig en het contract tussen ons en de klant is definitief op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd en de betaling per krediet- of debetkaart is bevestigd door de kaartverstrekker. Ardea Designs aanvaardt betalingen via Bancontact, iDeal, PayPal of online bankieren. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
6. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelmandje. Daarna geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens door. Vervolgens kiest u de leveringswijze van uw voorkeur: Bpost naar adres, Mondial Relay naar adres of afhaalpunt afhankelijk van de locatie of lokale afhaling. In de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de knop "Nu kopen" te drukken. Als u deze stappen hebt voltooid, wordt uw aankoop definitief.
7. Wanneer de betaling van de klant te laat is of wij betalingsproblemen hebben vastgesteld bij vorige bestellingen van de klant, behoudt Ardea Designs zich het recht voor om een overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4: Herroepingsrecht

1. Na de aankoop van producten in de webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst door de consument van het product. De koper brengt Ardea Designs binnen deze termijn van veertien kalenderdagen op de hoogte van zijn intentie tot herroeping. De koper zal het product dan binnen de veertien kalenderdagen per post retour terugzenden. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. Het product dient in de staat waarin de koper het product heeft ontvangen (ongedragen en ongebruikt) te worden geretourneerd aan Ardea Designs, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper. De koper dient tevens te bewijzen dat de goederen tijdig teruggezonden werden naar Ardea Designs. Indien de klant niet kan aantonen dat hij het product heeft teruggezonden, zal Ardea Designs geen terugbetaling kunnen uitvoeren.
4. Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Ardea Designs binnen dertig dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Ardea Designs betaalde bedrag, middels een bankoverschrijving, op het rekeningnummer dat Ardea Designs van de koper hiertoe heeft ontvangen. Ardea Designs is nimmer aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen.
6. Indien u maatwerk bestelt bij Ardea Designs, dan is dit product uniek en wordt het aangepast op vraag van de klant. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden omgeruild. Er is dus geen herroepingsrecht op maatwerk. Door het betalen van de producten gaat u akkoord met de bestelling voor het maatwerk.


Artikel 5: Prijzen

1. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze worden duidelijk aan de koper medegedeeld.
2. De prijzen zijn geldig op de dag van het aanbod en gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.
3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in de BTW-tarieven.
4. Foutief doorgegeven leveringsadressen en andere gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.


Artikel 6: Betalingen

1. Betalingen via de website gebeuren steeds elektronisch met een krediet- of debetkaarten, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
2. Enkel de koper kan aansprakelijk worden gesteld voor de betaling. Ardea Designs is niet aansprakelijk voor betalingen met krediet- of debetkaarten die onderwerp uitmaken van een diefstal en/of fraude.
3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie. Om deze betalingen met SSL uit te voeren is geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van uw browser.


Artikel 7: Aanbiedingen en kortingen

1. Persoonsgebonden kortingen zijn niet overdraagbaar aan derden.
2. Ardea Designs behoudt zich het recht voor om kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.
3. Aanbiedingen en/of kortingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt slechts één korting toegestaan per bestelling.
4. Kortingen en cadeaubonnen worden op geen enkele manier in contanten omgezet.
5. Cadeaubonnen dienen niet in één keer opgebruikt te worden. Het resterende bedrag wordt dan met een nieuwe code overgemaakt aan de koper.
6. Cadeaubonnen zijn tot maximaal één jaar na uitgifte van de originele cadeaubon geldig. Vervallen cadeaubonnen worden niet gerecupereerd of verlengd.
7. Indien er een vermoeden is van fraude met betrekking tot aanbiedingen, cadeaubonnen en/of kortingen, behoudt Ardea Designs zich het recht voor om zonder waarschuwing de aanbieding, cadeaubon of korting te verwijderen of te weigeren en kunnen er verdere stappen ondernomen worden.


Artikel 8: Conformiteit en garanties

1. Wij garanderen dat onze goederen overeenkomen met de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u van het product heeft, gezien de specificaties en de aard van het product. Wij garanderen ook dat onze goederen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het moment van bestelling.
2. Daarnaast hanteert Ardea Design de minimale wettelijke garantietermijn van twee jaar voor het geval het product niet voldoet aan de beschrijving van de bestelling. Dit houdt in dat indien het product binnen een jaar na levering tekortkomingen en beschadigingen vertoont, wij het product omruilen voor hetzelfde product of een alternatief product van vergelijkbare waarde naar uw keuze aanbieden. Indien beide alternatieve situaties onmogelijk zijn, ontvangt de klant een cadeaubon.
3. Eventuele beschadigingen, bijvoorbeeld krassen of slijtage veroorzaakt door de klant door het gebruik van de producten, vallen nooit onder de wettelijke garantie.
4. In redelijke mate heeft de klant de keuze tussen reparatie of vervanging. Indien de herstelling of vervanging buitensporig, onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn haalbaar is, heeft de klant het recht zich te beroepen op een prijsvermindering of ontbinding van de verkoopovereenkomst.
5. Indien de schade of het gebrek zich binnen de zes maanden na levering manifesteert, wordt deze geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden rust de bewijslast dat de schade bestond op het moment van levering op de klant.
6. Deze garantie is niet van toepassing wanneer:
- De klant het product heeft gewijzigd/gerepareerd of het product door een derde heeft laten wijzigen/repareren.
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de richtlijnen van Ardea Design of aanwijzingen op de verpakking zijn behandeld.


Artikel 9: Verzending en leveringstermijn

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, geldt als plaats van levering.
3. Ardea Designs is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fouten van de klant met betrekking tot het verzend- en factuuradres en fouten die kunnen leiden tot vertraging in de levering of onmogelijkheid van levering.
4. De verzending van goederen en cadeaubonnen is altijd voor ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over goederen die tijdens het transport verloren gaan. Indien u echter binnen 14 dagen na levering goederen aan ons retourneert omdat u ze niet wenst te behouden, bent u zelf verantwoordelijk voor het transport.
5. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant - alvorens het product in ontvangst te nemen - hiervan door de expediteur en/of bezorger een aantekening op te laten maken. Bij gebrek hieraan kan Ardea Designs niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.
6. Wanneer onze producten tijdens de verzending beschadigd zijn en dus niet overeenstemmen met de beschrijving van de aankoop, dient de klant dit zo snel mogelijk en zeker binnen de drie dagen te melden en de producten binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen.
7. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade veroorzaakt door laattijdige levering of niet-levering door de door ons aangestelde koerier. In dergelijke gevallen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond door de klant dat ze niet werden ontvangen.
8. Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
9. Voor afhalingen worden geen verzendkosten aangerekend. Afhalingen zijn enkel mogelijk na afspraak.
10. Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 3 werkdagen verzonden en in de meeste gevallen kan u het product binnen de 10 dagen verwachten. Uitzondering hierbij zijn alle gepersonaliseerde aankopen.
11. Vermelde leveringsdata zijn niet bindend en impliceren geen resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.
12. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Ardea Designs. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ardea Designs niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht

1. Bij normaal gebruik mag een normale levensduur met de normale slijtage verwacht worden. Ardea Designs is niet aansprakelijk voor schade of vernieling door de gebruiker/koper.
2. Ardea Designs neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van haar producten.
3. In geval van overmacht zijn wij niet verantwoordelijk voor het nakomen van onze verplichtingen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verbintenissen uitstellen voor de duur van de overmachtsituatie, ofwel de verbintenis in haar geheel verbreken.
4. Overmacht zijn die situaties die het nakomen van onze verplichtingen tegenover onze klanten verhinderen. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het telecommunicatienetwerk of signaalstoringen van gebruikte communicatiesystemen, niet of niet tijdige levering van leveranciers, ...
5. Deze algemene voorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en de aansprakelijkheid van Ardea Designs met betrekking tot de (levering van de) producten. Voor zover wettelijk toegestaan gelden er voor Ardea Designs geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze voorwaarden zijn vermeld. Niets in deze voorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de koper op grond van de wet en niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid ingeval van bedrog of opzettelijke fout uit te sluiten.


Artikel 11: Auteursrechten en eigendomsvoorbehoud

1. Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht.
2. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in deze clausule te gebruiken en/of te wijzigen. U mag dus geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. ... kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.
3. Eigendom van een product gaat - niettegenstaande de feitelijke levering - pas op de koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 12: Klachten en conflicten

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Alle overeenkomsten afgesloten met de koper, ongeacht de woonplaats van de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Indien ten gevolge van internationaal recht het recht van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige voorwaarden in eerste instantie gebeuren overeenkomstig de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.


Artikel 13: Persoonsgegevens

1. Alle persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
2. Ardea Designs is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de website, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat de koper akkoord met de registratie en verwerking door Ardea Designs van persoonlijke gegevens over de koper voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van Ardea Designs, met inbegrip van potentiële kopen, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de Ardea Designs verkochte producten.
3. Ardea Designs respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4. Ardea Designs maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5. De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zouden zijn. Om deze rechten uit te oefenen dient de koper een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te verzenden naar Ardea Designs, Ganzemanstraat 3b, 3040 Neerijse, of een evenwaardige e-mail naar info@ardeadesigns.be